ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ กิจกรรม

     
   กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล  
 กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล วันจันที่ 25 พฤศจิกา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ควบคุมเหตุไฟไหม้แปลงนาข้าวดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนงดเผา เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามไปยังพื้  
 วันศุกร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ต...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มอบวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงตำบลศรีดอนไชย  
 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกอง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  
 วันศุกร์ที่ 15 และวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมหารือเพื่อดำเนินการขอรับงบประมาณแผนงานการงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ประจำป  
 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการหลักประกัน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภา  
 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการศูนย์พัฒน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้าน  
 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนท.ป้องก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรม จนท.อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านป่าตึงงาม หมู่ที 6 จำนวน 6 จุด ในวันที่ 14 พฤ  
 กิจกรรม จนท.อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานทอดกฐินตำบลศรีดอนไชย ประจำปี 2562  
 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 อบต.ศรีดอนไชย นำโดยผู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563  
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อบต.ศรีดอนไชย โดยกองการศ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มอบบ้านให้แก่ นางลัย นายอาจ ปัญญาราช  
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีและรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 วันที่4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมอบรมธนาคารน้ำกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 อบต.ศรีดอนไชย จัดโครงการธ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมและช่วยประสานงานในการสร้างบ้านผู้พิการบ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่  
 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. นายรณชัย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม  
 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 08.00 น. นายสมบูร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการตานก๋วยสลากพระธาตุจอมโป้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 กิจกรรมโครงการตานก๋วยสลากพระธาตุจอมโป้น ประจำปีงบป...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสำอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวั  
 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 นายธนิต สุภาแสน นายอำเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบค  
 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 10.37 น. นาย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำประเจ้าแสนแซ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4  
 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ร่วมกันตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนสายทางบ้านหนองเลียบเชื่อมบ้านป่ารวก หมู่ที่ 1  
 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 13.58 น. คณะกรร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   จ้าหน้าที่ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด  
 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.25 น. เจ้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คณะกรรมการตรวจงานจ้างร่วมกันตรวจงานโครงการลงดินลูกรังถนนบ้านทุ่งสง่า หมู่ที่ 9  
 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. คณะ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านบ้านหนองเลียบ หม  
 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ตรวจงานโครงการซ่อ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าตึงงามหมู่ที่  
 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ตรวจงานโครงการซ่อ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ รักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ออกให้บริการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 19 ก  
 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ออกให้บริการพ่นหมอกควันเพื่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรม นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  
 กิจกรรม นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรี...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมท่านนายก อบต.ศรีดอนไชย นายรณชัย ปาลี และเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีวังเหนือ อ  
 กิจกรรมท่านนายก อบต.ศรีดอนไชย นายรณชัย ปาลี และเจ้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ในวันที่ 17 กันยายน 2562  
 กิจกรรมการออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านหมู่ที่ 5 และ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบร  
 วันที่ 13 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 กันยายน 2562 คุณหมอจากโรงพยาบาลเทิง ออกให้บริการตรวจสุขภาพฟันให้น้องนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก  
 วันที่ 13 กันยายน 2562 คุณหมอจากโรงพยาบาลเทิง ออกใ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลศรีดอนไชย  
 วันที่ 11-12 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า  
 วันที่ 11 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดกิจกรรม"โครงการอ  
 วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดอง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่  
 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลศรีดอนไชย ใ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งต้อมหมู่ที่ 5 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562  
 กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งต้อมหมู่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ทำบุญสัญจร.ณ.วัดดอนไชย.ต.ศรีดอนไชย.อ.เทิง(บ้านแม่ลอยหลวง)  
 ทำบุญสัญจร.ณ.วัดดอนไชย.ต.ศรีดอนไชย.อ.เทิง(บ้านแม่ล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 1/2562  
 การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนด้านการพัฒนา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 11-12 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหรส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงส  
 วันที่ 11-12 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 1/2562  
 การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนด้านการพัฒนา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561  
 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 29...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการร้อยใจรักษ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ณ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเช  
 กิจกรรมโครงการร้อยใจรักษ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สนับสนุนกระสอบทราย ทราย และไม้หลัก ม.3  
 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้า...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชนคนดีป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น (โตไปไม่โกง)  
 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมส...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมทำบุญสัญจร  
 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประชุมร่วมกับ อสม.ตำบลศรีดอน  
 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี  
 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหรส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน  
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมมอบถุงยังชีพพระราชทาน  
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมควบคุมโรค หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการดำเนินงานของ อบต.ศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร อบต. จนท. ผู้นำท้องที่ จนท.อำเภอ จนท.ฝ่ายป้องกันฯ  
 กิจกรรมการดำเนินงานของ อบต.ศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   องค์การบริหารศรีดอนไชย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เนื่องจาก  
 องค์การบริหารศรีดอนไชย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ  
 กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกสำหรับผู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมทำฝายกระสอบทรายบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนไชย โดยการสนับสนุนกระสอบ ทราย จากองค์การบริห  
 กิจกรรมทำฝายกระสอบทรายบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ตำบล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน  
 กิจกรรมการสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน "ถนนไร้คลอง" ถ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561  
 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 29...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการร้อยใจรักษ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ณ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเช  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าสำรวจพื้นที่  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชนคนดีป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น (โตไปไม  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 9 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประชุมร่วมกับ อสม.ตำบลศรีดอน  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับการประสานงานว่าพบประชา  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหรส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฏรผู้ประสบอุทกภัยตำบลศรีดอนไชย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยตัดต้นไม้กีดขวางทางน้ำไหล ลำน้ำลอย หมู่ที่ 3  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   อบต.ศรีดอนไชย สนับสนุนกระสอบและทราย และเจ้าหน้าที่ ร่วมแรงร่วมใจทำฝายกระสอบบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 เ  
 อบต.ศรีดอนไชย สนับสนุนกระสอบและทราย และเจ้าหน้าที่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีดอนไชย  
 กิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีดอนไชย นำโดยท่านกำนันเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลศรีดอนไชย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   อบต.ศรีดอนไชยร่วมกับ ปศุสัตว์ อ.เทิงร่วมจัดโครงการฉีดวัคซีนสุนัขแมวครับ  
 อบต.ศรีดอนไชยร่วมกับ ปศุสัตว์ อ.เทิงร่วมจัดโครงการ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจการจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5-1  
 กิจกรรมงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการ ก่อสร้างถนน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ส่งมอบบ้าน ู้สูงอายุม.1  
 กิจกรรมงานโครงการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุตำบลศร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บริการน้ำเพื่ออุปโภคแก่ประชาชนบ้านม่อนหลวง หมู่ที่ 8 และวัดดอนไชย ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลาประมาณ 18.23 น. เจ้า...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลาฯและคณะประมงจังหวัด มานิเทศงาน  
 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย น...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอีสาน-ล้านนา ประจำปี 2562  
 กรรมคณะท่านผู้บริหาร พนักงานอบต.ศรีดอนไชยร่วมกิจกร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุม ณ สาธารณสุขอำเภอเทิง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  
 เจ้าหน้าที่ อบต. และตัวแทนผู้สูงอายุ ของศูนย์พัฒนา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สำรวจ โครงการซ่อมสร้างบ้านให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7  
 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย เข้าสำรวจพื้นท...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย  
 เจ้าหน้าที่ตรวจงานจ้าง และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานบรรเทาสาธารณภัยส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  
 งานบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการอบรมผู้นำชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 โครงการอบรมผู้นำชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมสร้างผนังกั้นตลิ่งลำน้ำลอย บ้านหนองเลียบหมู่ที่ 4  
 กิจกรรมสร้างผนังกั้นตลิ่งลำน้ำลอย บ้านหนองเลียบหมู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ก่อสร้างตลิ่งกั้นลำน้ำลอย หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
 เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562 นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่ว...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ผู้สูงอายุ ต.ศรีดอนไชย เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุอำเภอ  
 ผู้สูงอายุ ต.ศรีดอนไชย เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ระงับเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน หมู่ที่ 7  
 จนท.อบต.ศรีดอนไชย พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ประจำรถน้ำอเน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สร้างตลิ่งกั้นลำน้ำลอย หมู่ที่ 3  
 8 พฤษภาคม 2562 นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ผนังกั้นตลิ่งลำน้ำลอย บ้านหนองเลียบหมู่ที่ 4  
 กิจกรรมสร้างผนังกั้นตลิ่งลำน้ำลอย บ้านหนองเลียบหมู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2562  
 โครงการอบรมผู้นำชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจสอบพื้นที่คอสะพานชำรุด เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ณ บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7  
 ตรวจสอบพื้นที่คอสะพานชำรุด เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอน  
 ประชุมคณะผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการคลองสวยน้ำใส ปี 4 (ศรีดอนไชยคลองสะอาด ไร้ผักตบชวา) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณฮ่องห้าง บ้าน  
 โครงการคลองสวยน้ำใส ปี 4 (ศรีดอนไชยคลองสะอาด ไร้ผั...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ระงับเหตุไฟไหม้บริเวณพื้นที่พระธาตุจอมพ้น ม.9 บ้านทุ่งสง่า ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
 ระงับเหตุไฟไหม้บริเวณพื้นที่พระธาตุจอมพ้น ม.9 บ้าน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีรดน้ำ ดำหัว เจ้าคณะตำบลศรีดอนไชย และคณะสงฆ์ ตำบลศรีดอนไชย ณ วัดดอนไชย ม.8 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เ  
 พิธีรดน้ำ ดำหัว เจ้าคณะตำบลศรีดอนไชย และคณะสงฆ์ ตำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เวรยามประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562  
 เวรยามประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1  
 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สำรวจครงการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด  
 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการถนนลาดยางบ้านทุ่งต้อม ม.5-บ้านป่ารวก ม.1 ตำบลศรีดอนไชย  
 โครงการถนนลาดยางบ้านทุ่งต้อม ม.5-บ้านป่ารวก ม.1 ตำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ออกลาดตระเวนเขตป่าชุมชน เพื่อเฝ้าระวังไฟป่าและปัญหาหมอกควัน  
 ออกลาดตระเวนเขตป่าชุมชน เพื่อเฝ้าระวังไฟป่าและปัญห...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คณะศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ เรื่องการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ  
 คณะศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ เรื่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ระงับเหตุไฟไหม้ป่า บริเวณหน้าร้านควายชมพู ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย เวลาประมาณ 3 ทุ่ม  
 ระงับเหตุไฟไหม้ป่า บริเวณหน้าร้านควายชมพู ในพื้นที...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ทีมช่างชุดออกแบบชลประทาน จ.ลำปาง มาสำรวจออกแบบพื้นที่ โครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้า  
 ทีมช่างชุดออกแบบชลประทาน จ.ลำปาง มาสำรวจออกแบบพื้น...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว "หนึ่งครัวเรือน หนึ่งสมุนไพร"  
 กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว "ห...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการซ้อมแผนรับมือไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562  
 โครงการซ้อมแผนรับมือไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานบุญฉลองกุฏิวัดดอนแท่น บ้านจำไฮ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 งานบุญฉลองกุฏิวัดดอนแท่น บ้านจำไฮ ตำบลปล้อง อำเภอเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรงน้ำพระธาตุปูหลง ประจำปี 2562  
 กิจกรรมงานโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุปูหลง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน บ้านป่ารวกหมู่ที่ 1 บ้านม่อนมะปรางหมู่ที่ 2 บ้านแม่ลอยหลวงหมู่ที่ 3 บ้านห  
 ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน บ้านป่ารวกหมู่ที่ 1 บ้า...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งต้อม หมู่ที่ 5  
 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ปฏิบัติการโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  
 ปฏิบัติการโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บรรเทาปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ณ วัดดอยป่าตึง  
 บรรเทาปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ณ วัดด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช  
 พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรตามโครงการ ป้องกันและแ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ล้างถนน หมู่ที่ 1บ้านป่ารวก เพื่อช่วยลดค่าฝุ่นในเส้นทางสัญจร  
 ล้างถนน หมู่ที่ 1บ้านป่ารวก เพื่อช่วยลดค่าฝุ่นในเส...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เหตุไฟไหม้บ่อขยะบ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7  
 เหตุไฟไหม้บ่อขยะบ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  
 การขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562  
 กิจกรรมการออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ศรีดอนไชย การสาธิตการทำกรีนโคลน โดยประธานอสม.ตำบลศรีดอนไชย  
 กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ศรีดอนไชย การสาธิตกา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอเทิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบ  
 กิจกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีมุทิตาสักการะ  
 ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เจ้าหน้าที่ทีมรถน้ำอเนกประสงค์ ให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล และให้บริการบรรทุกน้ำ เพื่อล้างทำความ  
 เจ้าหน้าที่ทีมรถน้ำอเนกประสงค์ ให้บริการซ่อมแซมไฟก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมชุดปฏิบัติการตำบลศรีดอนไชย  
 การประชุมชุดปฏิบัติการตำบลศรีดอนไชย วันที่ 11 กุ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คัดเลือกผลิตภัณณ์ผู้สูงอายุดีเด่น...  
 ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 เตรียมส่งเข้าคัดเล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  
 กิจกรรมโครงการโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจนิเทศ ตามนโยบายเน้นหนักกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562  
 ตรวจนิเทศ ตามนโยบายเน้นหนักกรมส่งเสริมการปกครองท้อ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลศรีดอนไชย บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1 และ บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10  
 ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลศรีดอนไชย บ้านป่ารวก หมู่ที่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บริการซ่อมแซมระบบประปา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านป่ารวก หมู่ที่ 1  
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.25 น. เจ้าหน้าที...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มอบเก้าอี้สุขขาจำนวน 2 ชุดให้รพ.สต.ศรีดอนไชย  
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ท่านนายกร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจสอบในการซ่อมแซมบ้านรายนางแก้ว ทะนะใจ ม.1  
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไช...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   (Kick Off) ตามแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย  
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ศรีดอนไชย ได้นำบุคคลา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะตำบลศรีดอนไชย  
 วันที่ 18 มกราคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
 วันที่ 10 มกราคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7  
 งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ  
 วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา13:30 น. ณ ห้องประชุมองค์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
 กิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บริการยกท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดอนไชย  
 สนับสนุนรถน้ำอเนกประสงค์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมตรวจประเมินผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต.ศรีดอนไชย  
 คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เชียง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองข่วงเกมส์ วันจันทร์ ที่24 ธันวาคม 2561  
 กิจกรรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองข่วงเกมส์ วันจัน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562"  
 กิจกรรม "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้อม  
 กิจกรรมออกให้บริการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้าน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง  
 กิจกรรมออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านแม่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีดอนไชย  
 กิจกรรมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรม "โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน"  
 กิจกรรม "โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและเพิ่มปร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล  
 กิจกรรม ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านป่ารวก หมู่ท...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ  
 กิจกรรม "สร้างรอยยิ้มให้เด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล  
 งานซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลศรีดอนไชย หมูที่ 4 หมู่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ครั้งที่ 1/2562  
 การประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ครั้งที่ 1...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2561  
 การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธั...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ต.ศรีดอนไชย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ทีมงานกองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกันซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ม่อนมะปราง ในวันศุกร์ที่ 16 พฤ  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมสร้างภูม  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุม ผู้นำ ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย หารือการจัดงานประเพณี ตำบลศรีดอนไชย ณ ห้องประชุมองค์การบริหา  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธา  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งต้อมหมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวานวันที่ 9 ตุลาคม  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานชี้แนวเขตที่ตั้งศาลารอรถปากทาง ตำบลศรีดอนไชย ร่วมกับผู้นำท้องที่ ในวันที่ 5 ตุลาคม และงานเทฐานศาล  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทีมงานพนักงานและสมาชิกอบต. ร่วมกันซ่อมถนนลาดยาง จากบ้านม.5 ถึง ม.9 ต.ศรีดอนไชย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลศรีดอนไชย โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกำนันเนวิน ป็อกถา กำนันตำบลศรี  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานออกให้บริการรถน้ำอเนกประสงค์ ซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านป่ารวก หมู่ที 1 และบริการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภ  
 งานออกให้บริการรถน้ำอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ศรีดอนไชย ร่วมงานสลากภัตรพระธาตุจอมพ้น  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย