ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ กิจกรรม

     
   (Kick Off) ตามแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย  
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ศรีดอนไชย ได้นำบุคคลา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะตำบลศรีดอนไชย  
 วันที่ 18 มกราคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
 วันที่ 10 มกราคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7  
 งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ  
 วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา13:30 น. ณ ห้องประชุมองค์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
 กิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บริการยกท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดอนไชย  
 สนับสนุนรถน้ำอเนกประสงค์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมตรวจประเมินผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต.ศรีดอนไชย  
 คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เชียง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองข่วงเกมส์ วันจันทร์ ที่24 ธันวาคม 2561  
 กิจกรรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองข่วงเกมส์ วันจัน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562"  
 กิจกรรม "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้อม  
 กิจกรรมออกให้บริการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้าน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง  
 กิจกรรมออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านแม่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีดอนไชย  
 กิจกรรมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรม "โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน"  
 กิจกรรม "โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและเพิ่มปร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล  
 กิจกรรม ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านป่ารวก หมู่ท...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ  
 กิจกรรม "สร้างรอยยิ้มให้เด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล  
 งานซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลศรีดอนไชย หมูที่ 4 หมู่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ครั้งที่ 1/2562  
 การประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ครั้งที่ 1...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2561  
 การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธั...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ต.ศรีดอนไชย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ทีมงานกองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกันซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ม่อนมะปราง ในวันศุกร์ที่ 16 พฤ  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมสร้างภูม  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุม ผู้นำ ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย หารือการจัดงานประเพณี ตำบลศรีดอนไชย ณ ห้องประชุมองค์การบริหา  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธา  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งต้อมหมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวานวันที่ 9 ตุลาคม  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานชี้แนวเขตที่ตั้งศาลารอรถปากทาง ตำบลศรีดอนไชย ร่วมกับผู้นำท้องที่ ในวันที่ 5 ตุลาคม และงานเทฐานศาล  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทีมงานพนักงานและสมาชิกอบต. ร่วมกันซ่อมถนนลาดยาง จากบ้านม.5 ถึง ม.9 ต.ศรีดอนไชย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลศรีดอนไชย โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกำนันเนวิน ป็อกถา กำนันตำบลศรี  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานออกให้บริการรถน้ำอเนกประสงค์ ซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านป่ารวก หมู่ที 1 และบริการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภ  
 งานออกให้บริการรถน้ำอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ศรีดอนไชย ร่วมงานสลากภัตรพระธาตุจอมพ้น  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย