ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ เอกสาร

     
   ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561
 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561
 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1/2561
 เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย