ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์

     
   ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 1.ลงทะเบียนช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561 จะเป็นปีงบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.  
 ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน ตุลาคม 2561  
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน กันยายน 2561  
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน สิงหาคม 2561  
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน มิถุนายน 2561  
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน เมษายน 2561  
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25  
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน มกราคม 2561  
 กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดื...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน ธันวาคม 2560  
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย