ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์

     
   ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย  
 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตัวอย่างฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์  
 ตัวอย่างฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์  
 ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์ สามารถติดต่อการ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน"  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามห...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
 เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์การบริจาคมือถือเก่า  
 ขอรับบริจาคมือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 1.ลงทะเบียนช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561 จะเป็นปีงบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.  
 ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย