ชื่อ - นามสกุล :นส.กชนันท์กร ทิมาชัย
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ