ชื่อ - นามสกุล :นางบัวไหล อินทะโน
ตำแหน่ง :คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : คนงานทั่วไป