ชื่อ - นามสกุล :นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :