ชื่อ - นามสกุล :นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนโยธา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองช่าง