ชื่อ - นามสกุล :นางสุณิศา กาชุ่ม
ตำแหน่ง :นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักพัฒนาชุมชน