ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
 

     
   โครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปี 2566  
 วันที่24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การตรวจสอบติดตามโครงการก่อสร้าง  
 วันที่18 พฤษภาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศณี...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
 วันที่28 เมษายน 2566 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จั...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย  
 วันที่ 24 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนำโดยนา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี 2566 (ระยะที่ 1)  
 วันที่20 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566  
  วันที่ 18 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรี...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566  
 วันที่5 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1/2566  
 วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. จัดประชุ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีมอบวุฒิบัตรเด็กเล็กระดับ 4 ขวบที่ได้จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเทวฤทธิ์ กอ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีดอนไชย คร้งที่ 2/2566  
 วันที่28 มีนาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้จั...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการท  
  25 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  
  18 มีนาคม 2566 วันท้องถิ่นไทย นายเทวฤทธิ์ ก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมต่อต้าน แสดงเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริตประจำปี  
  18 มีนาคม 2566 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย นำโดยนาย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
  วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย2566  
 วันที่24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการส่งเสริมการออมและครอบครัวพอเพียงตำบลศรีดอนไชย  
 วันที่10 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลา 09.00น. นายเทวฤ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2566  
 วันที่6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ประชุมสภาองค...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปี 2566  
 วันที่ 3 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2566  
 วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการทำแนวกันไฟ2566  
 วันที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2566  
 วันที่13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566  
 วันที่29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเทวฤทธิ์ กอ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2565  
 วันที่29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน 2566  
 วันที่15 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ตำบลศรีดอนไชย ประจำปีงบประมาณ 2566  
 วันที่17 พฤศจิกายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการฝึกศึกษาเพื่ออนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง2566  
 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการตานก๋วยสลากภัตพระธาตุจอมโป้น ประจำปีงบประมาณ 2566  
 วันที่18 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  
 วันที่13 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมมอบบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุใน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ  
 10 ตุลาคม 2565 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค์การบริหา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันพระราชทานธงชาติไทย  
 วันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระรา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
  11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีอันเชิญรูปปั้นรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย  
 9 กรกฎาคม 2565 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค์การบริหาร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมประชาคมโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร หมายเลข 1020  
  7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าตึงงาม (1)  
  6 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสา  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประเพณีปีใหม่เมือง 2565  
 21 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้จ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ติดตั้งไฟกิ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  
 วันที่19 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ออกบริการประชาชนซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล  
 วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะกรรมการ สปสช. อบต.ศรีดอนไชย  
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการทำแนวกันไฟ ประจำปี 2565  
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรี...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ฯ  
 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดประชาคมระดับตำบล  
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมพนักงาน อบต.ศรีดอนไชย  
 วันที่ 12 เมษายน 2565 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายก อบต....
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ศรีดอนไชยร่วมใจ สู้ภัยโควิด 2565  
  21 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีดอนไชย  
  วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันท้องถิ่นไทย 2565  
  วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายเทวฤทธิ์ กองจา นาย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565  
  วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบแนวทางการปฏิบัติงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทย2565  
  วันที่ 18 มีนาคม 2565 วันท้องถิ่นไทย นายเทวฤทธิ์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แบบสอบถามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2565  
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรม ศรีดอนไชย ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19  
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกับผู้นำท้อง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การแสดงมุทิตาจิตคุณครูศรีพันธ์ ศรีรัตนพันธ์ โอกาสเกษียน  
  18 กุมภาพันธ์ 2565 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายกอ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณธรรม จิตอาสาพัฒนาตำบลศรีดอนไชย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ขอเชิดชูเกียรติ นาย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลศรีดอนไชย  
 1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2565  
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมจัดนิทรรศการเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยมอบนโยบายการบริหารงาน  
 24 มกราคม 2565 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค์การบริหาร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายเทวฤทธิ์ กองจา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ครั้งแรก  
  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายบุญส่ง ติน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็น มาตรการป้องกันโควิด-19  
 14/07/2563 เวลา 09.00 น. อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกับ กำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ท้องที่ ท้องถิ่น รวมน้ำใจช่วยภัยโควิดตับเต่า  
 ขอขอบคุณ ธารน้ำใจชาวศรีดอนไชยช่วยภัยโควิดตับเต่า”...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการป้องกันโรคลัมปีสกินในตำบลศรีดอนไชย  
 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนต...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำราวกันตก ม.9  
 22มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   รณรงค์การป้องกันโควิด-19  
 18 มิถุนายน 2564 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นมาตรการป้องกันโควิด-19  
 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 การประชุมผู้ปกครองเด็กเล็...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 วันที่ 9 มิ.ย.64 เวลา 13.30น. นายรณชัย ปาลี นายก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จากเหตุการณ์ลมพายุพัดตำบล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   Big cleaning day ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  
 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2564 นายรณชัย ปาลี นายกองค์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการคลองสวยน้ำใส  
 วันที่ 8 เมษายน 2564 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ร่วมด้วย ช่วยกัน วาตภัยในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย  
 วันที่ 4 เมษายน 2564 อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกับผู้นำหม...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ร่วมกิจกรรมในชุมชน พิธีผูกพัทธสีมาวัดป่ารวก  
 วันที่ 6 มีนาคม 2564 อบต.ศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วิทยากรร่วมกับ อบจ.เชียงรายในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน  
 วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   อบต.ผางามเข้าศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน  
 วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   อปท.สัญจรอำเภอเทิงประจำปี 2564  
 วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 11 มีนาคม 2564 อบต.ศรีดอนไชยร่วมกับผู้นำและประชาชนหมู่ที่9 บ้านทุ่งสง่า ร่วมกันทำแนวกันตก ณ ธ  
 วันที่ 11 มีนาคม 2564 อบต.ศรีดอนไชยร่วมกับผู้นำและ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการประชุมการจัดทำแผนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย  
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการประชุมการจัดทำแ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 29 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย นำรถน้ำอเนกประสงค์ให้บริการล้าง ทำความสะอาด ป่าสุ  
 วันที่ 29 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไช...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายนำรถน้ำอเนกประสงค์ร่วมกิจกรรมพั  
 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 25 กันยายน 2563 โครงการอบรมให้สความรู้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ชมรมผู้พิการ ตำบลศรีดอนไชย ณ ห้อ  
 วันที่ 25 กันยายน 2563 โครงการอบรมให้สความรู้ฟื้นฟ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอา่ยุตำบลศรีดอนไชย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช  
 วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอา่ยุต...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลศรีดอนไชย ณ ห้องประชุมองค์  
 วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 23 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมพนักงานส่วนตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำ  
 วันที่ 23 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมพนักงานส่วน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 23 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกิจกรรม ชมรมกำนัน-ผู้ให  
 วันที่ 23 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล บ้านป่าตึงงามหมู่ที  
 วันที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ใ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 21 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล บ้านใหม่แม่ลอย หมู่  
 วันที่ 21 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ใ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   18 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล บ้านม่อนมะปราง หมู่ที่ 2 ต  
 18 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริกา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 18 กันยายน 2563 อบต.ศรีดอนไชย จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒน  
 วันที่ 18 กันยายน 2563 อบต.ศรีดอนไชย จัดกิจกรรมโคร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 17-18 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นำคณะผู้นำทุกภาคส่วนตำบลศ  
 วันที่ 17-18 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 17 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้บริ  
 วันที่ 17 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จัดก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 16 กันยายน 2563 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ศรีดอนไชย จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ  
 วันที่ 16 กันยายน 2563 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 15 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานการประชุมชุดปฏิบัต  
 วันที่ 15 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 14 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย นำรถน้ำอเนกประสงค์ให้บริการประชาชนยกเสาไฟฟ้า บ้านป่  
 วันที่ 14 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย น...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบเครื่องแบบและหนังสือเรียน  
 วันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 10 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน อบ  
 วันที่ 10 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 10 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน อบ  
 วันที่ 9 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 9 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมระบบประปาบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ตำบ  
 วันที่ 9 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ให...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 3 กันยายน 2563 อบต.ศรีดอนไชย จัดกิจกรรมโครงการอบรมและให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื  
 วันที่ 3 กันยายน 2563 อบต.ศรีดอนไชย จัดกิจกรรมโครง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 2 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในกล่องควบคุมประปา โ  
 วันที่ 2 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยให้บริการซ่อมแซมระบบปร  
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่างอง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่ง  
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่างอ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกันกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กิจกรรมอบรม “โครงการ ยิ้มสวย ฟันใส ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยฝ่ายงานกองการศึก  
 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กิจกรรมอบรม “โครงการ ยิ้ม...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจัดเก็บรายได้ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกส  
 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 27 สิงหาคม 2563 การทำกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย โดยได้รับเกียรติจากนาย ณัฐวุฒ  
 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 การทำกิจกรรมของโรงเรียนผู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกัน  
 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีดอนไชย ครั้งที่ 2  
 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไ  
 วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง อ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลดำเน  
 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    วันที่ 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย งานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสน  
  วันที่ 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศรี...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที 17 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการแ  
 วันที 17 สิงหาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่  
 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการการประชุมสภาองค์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ดำเ  
 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมพิธีเนื่อง  
 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ครั้งที่ 2/2563 ในการ  
 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการห...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ดำเน  
 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง อ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรี  
 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะผู้บริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 10 สิงหาคม 2563 กิจกรรม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบโครง  
 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 กิจกรรม เจ้าหน้าที่องค์การ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 10 สิงหาคม 2563 กิจกรรม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมกา  
 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 กิจกรรม เจ้าหน้าที่องค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กิจกรรม งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย จัดการประชุมชมรมคนพิการตำ  
 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กิจกรรม งานพัฒนาชุมชนองค์ก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กิจกรรม เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมระบบไ  
 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กิจกรรม เจ้าหน้าที่กองช่างอ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กิจกรรม เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้นำหมู่บ  
 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กิจกรรม เจ้าหน้าที่กองช่าง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยพร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกันกับผู  
 วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลบ้านใหม่แม่ลอย  
 วันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง อ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยพร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกันกับผู  
 วันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลบ้านม่อนหินแก้ว  
 วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเจ้าหน้าที่กองช่าง อ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะที่  
 วันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยทีมงาน อบต.ศรีดอนไชย ระงับเหตุการณ์ไฟไห  
 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมการการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริห  
 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมการการปลูกหญ้าแฝกป้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน รอบที่ 3 อ  
 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ซ่อมแซมไฟกิ่  
 วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน รอบที่ 2 อ  
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมการการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ  
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมการการปลูกหญ้าแฝกป...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อบต.ศรีดอนไชย ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องตามแ  
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมคณะกรรมการตรวจรับงา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อบต.ศรีดอนไชย ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องตามแ  
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมคณะกรรมการตรวจรับงา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 10 กรกฎาคม 2563กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย  
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง กำจัดลูกน้ำยุงลายในรางระบายน้ำ โดยการแก้ไขรางร  
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วม น้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ศรีดอนไชย พร้อมด้วยคณะครูผู้ดูแล  
 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองการศึกษาศา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมกิจกรรมการต้อนรับผ  
 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 20,22,26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจ  
 วันที่ 20,22,26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ป้องกัน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดส่งน้  
 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเท...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยปางวัว หมู่ที่ 3 และโ  
 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้นำ คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกัน  
 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 21.35 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงาน ดำเนิน  
 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 21.35 น. เจ้า...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมเจ  
 วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่  
 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมคณะทำงาน ร่วมกันกับนาย  
 วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วม  
 วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที 9 มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝาย ห  
 วันที 9 มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบหมายให้ทีมกองช่าง อบต.ศร  
 วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกั  
 วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้สนับสนุนการขอรับบริจาคกา  
 วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้  
 วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 4 มิถุนายน 2563เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ทำการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สา  
 วันที่ 4 มิถุนายน 2563เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 4 มิถุนายน 2563เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้นำหมู่บ้านตรวจสอบ  
 วันที่ 4 มิถุนายน 2563เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจงา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วัน 4 มิถุนายน 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมกา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป  
 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กิจกรรมการประชุมสภาองค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจงาน  
 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.ศ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบความลึก โครงการขุด  
 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายจาก นายรณชัย ปาลี นายกองค์ก  
 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้นำ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เข้าต  
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เข  
 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม  
 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   15 พฤษภาคม 2563ซ่อมแซมซัมเมิสน้ำบาดาล และติดตั้งสายล่อฟ้า ร่วมกับ ผู้นำ ประชาชนจิตอาสา ณ วัดบ้านทุ่ง  
 15 พฤษภาคม 2563ซ่อมแซมซัมเมิสน้ำบาดาล และติดตั้งสา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการต  
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   14 พฤษภาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้มอบเงินให้ก  
 14 พฤษภาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่ว...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย โดยการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตร  
 วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการโครงการโครงการเจาะบ่อบาดาลเ  
 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารให้กับประชาชนบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ตำบลส่วนต  
 วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายได้รับเกียรติรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมพนักงาน ลู  
 วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายได้รับเกียรติรณชัย ปาลี...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซ่อม  
 วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับแจ้งเหตุความเสียหายจาก  
 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นางสาวนงนุช ตาคำ รองป  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดอ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นำรถน้ำดับเพลิง พร้อมด้วยเจ้าหน้า  
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. นักป้องกันแล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข  
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการซ่อมแซม และล้างทำคว  
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรี...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมคณะผู้บริหาร บุคคลกร พั  
 วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิด  
 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอ  
 วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส  
 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ (บุญเผวด) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดอรุณ  
 วันที่ ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมปร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุปูหลง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระธาตุป  
 วันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมสืบสานวัฒนธร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นำพนักงานส่วนตำบลช่วยกันทำควา  
 วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 4 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมระบบประปาบ้านทุ่งต้อม หมู่  
 วันที่ 4 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 3 มีนาคม 2563 โครงการปรับถนนสายการเกษตรสายทางบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดอนไชย เชื่อมบ้า  
 วันที่ 3 มีนาคม 2563 โครงการปรับถนนสายการเกษตรสา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พนักงาน ร่วมกับ กำนัน/ผู  
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม  
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25  
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมสภาองค์การบริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และคณะทีมงานได้พาท่าน ดร.  
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์ก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สำรวจโครงการขุดลอกคลอง บ้านม่อนหินแก้วหมู่ที่ 10 และสำรวจการขุดลอกคลองบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6  
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 การประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกต  
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 การประชาสัมพันธ์ ประกาศ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำขังรางระบายน้ำ  
  วันที่ 31 มกราคม 2563 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำขั...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สำรวจถนนเพื่อการเกษตร ในตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
 วันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่ว...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมส่งเสริมความรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
 วันที่ 30 มกราคม 2563 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การขยายผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ วัดทุ่งต้อม หมู่ที่ 5  
 วันที่ 29 มกราคม 2562 การขยายผลโครงการธนาคารน้ำใต...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 29 มกราคม 2563 การประชุมชุดปฏิบัติการตำบลศรีดอนไชย (ชปต.) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ณ  
 วันที่ 29 มกราคม 2563 การประชุมชุดปฏิบัติการตำบลศ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 28 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล หมู่ที่ 2,  
 วันที่ 28 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันพุธที่ 23 มกราคม 2563 ทีมเจ้าหน้าที่ นำรถน้ำอเนกประสงค์เข้าระงับเหตุไฟไหม้ ตามที่ได้รับแจ้งในพื้น  
 วันพุธที่ 23 มกราคม 2563 ทีมเจ้าหน้าที่ นำรถน้ำอเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้ประชาชน บ้านหมู่ที่ 9  
 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ทีมเจ้าหน้าที่ และรถบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ในวันที่ 24-27 มกราคม 2563 กิจกรรมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญา  
 ในวันที่ 24-27 มกราคม 2563 กิจกรรมโครงการอบรมและศ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล  
 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ทีมเจ้าหน้าที่ นำรถน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ประชุมหารือเกี่ยวกับการทำงาน การ  
 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 คณะกรรมการหลักประกันส...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ส่งน้ำพระธาตุจอมพ้น  
 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ทีมเจ้าหน้าที่รถน้ำอ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    บริการรถน้ำอเนกประสงค์บรรทุกน้ำทำความสะอาดสถานที่สาธารณะตำบลศรีดอนไชย  
 วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ทีมเจ้าหน้าที่ พร้อม...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในครัวเรือน  
 ในวันที่ 18-27 มกราคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปีการศึกษา 2562  
 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 กิจกรรมโครงการแข่งขันก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   "ป่ารวกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  
 วันที่ 6 มกราคม 2563 พิธีเปิดการแข่งขัน "ป่ารวกเก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เปิดกิจกรรมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  
 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกอง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมนันทนาการ การมอบของขวัญ เป็นการมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  
 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกอง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมข่วงมหกรรมนับร้อยปี ของดีอำเภอเทิง ประจำปี 2562 ณ ข่วงกิจกรรมอำเภอเทิง อ.เทิง  
 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขากลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิส  
 วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ การดำเนินงานโครงการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาว  
 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 12 ธันวาคม 2562 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมอง  
 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 การประชุมสภาองค์การบริหารส...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   11 ธันวาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมการประชุมการจัดงานกีฬาเครือ  
 11 ธันวาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 การเริ่มดำเนินการติดตั้งไฟกิ่งส่องสว่างถนนทางเข้าปากทางบ้านหนองเลียบ หม  
 วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 การเริ่มดำเนินการติด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมติดตาม ตรวจเยี่ยมใ  
 วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกอง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล ตามที่ได  
 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมติดตาม ตรวจเยี่ยมการขุดลอ  
 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ติดตั้งกระจกโค้ง  
 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพัชร เดชางาม นักป้อง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสี อินต๊ะโน รองนายก อบต.ศรีดอนไชย นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด และทีมงาน ร่วมกับ  
 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสี อินต๊ะโน รองนายก อบต....
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  
 วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสมบูรณ์ มาลารัตน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่อง  
 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายรณชัย ปาล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล  
 กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล วันจันที่ 25 พฤศจิ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ควบคุมเหตุไฟไหม้แปลงนาข้าว ม.8  
 วันศุกร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มอบวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงตำบลศรีดอนไชย  
 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  
 วันศุกร์ที่ 15 และวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย  
 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการหลักประก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภา  
 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการศูนย์พั...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้าน  
 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนท.ป้องก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านป่าตึงงาม หมู่ที 6 ประจำปี 2563  
 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรม จนท.อบต.ศรีดอน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มอบบ้านผู้พิการ ม.3  
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายก อบต.ศร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน กิจกรรมอบรมธนาคารน้ำกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 อบต.ศรีดอนไชย จัดโครงการธ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีและรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 วันที่4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย เดือน ตุลาคม 2562  
 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 08.00 น. นายสม...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตานก๋วยสลากพระธาตุจอมโป้น ประจำปีงบประมาณ 2563  
 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 กิจกรรมโครงการตานก๋วยสลาก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 นายธ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สร้างบ้านผู้พิการหมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ราย  
 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2560 งานปรับพื้นที่ และลงโคร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 10.37 น. นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นายเ  
 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 10.37 น. นาย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมงานกิจกรรมสืบสานประเพณีสรง  
 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ร่วมกันตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนสายทางบ้านหนองเลียบเชื่อมบ้านป่ารวก หมู่ที่ 1  
 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 13.58 น. ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เจ้าหน้าที่ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด  
 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.25 น. ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คณะกรรมการตรวจงานจ้างร่วมกันตรวจงานโครงการลงดินลูกรังถนนบ้านทุ่งสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง  
 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
 อบต.ศรีดอนไชย โดยนายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการของอบต.ศรีดอนไชย  
 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย น...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านป่ารวก (ข้างวัดบ้านป่ารวก บ่อเก่า)  
 วันที่ 8 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล  
 กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล วันจันที่ 25 พฤศจิกา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ควบคุมเหตุไฟไหม้แปลงนาข้าวดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนงดเผา เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามไปยังพื้  
 วันศุกร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ต...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มอบวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงตำบลศรีดอนไชย  
 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกอง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  
 วันศุกร์ที่ 15 และวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมหารือเพื่อดำเนินการขอรับงบประมาณแผนงานการงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ประจำป  
 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการหลักประกัน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภา  
 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการศูนย์พัฒน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้าน  
 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนท.ป้องก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรม จนท.อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านป่าตึงงาม หมู่ที 6 จำนวน 6 จุด ในวันที่ 14 พฤ  
 กิจกรรม จนท.อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานทอดกฐินตำบลศรีดอนไชย ประจำปี 2562  
 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 อบต.ศรีดอนไชย นำโดยผู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563  
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อบต.ศรีดอนไชย โดยกองการศ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มอบบ้านให้แก่ นางลัย นายอาจ ปัญญาราช  
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีและรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 วันที่4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมอบรมธนาคารน้ำกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 อบต.ศรีดอนไชย จัดโครงการธ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมและช่วยประสานงานในการสร้างบ้านผู้พิการบ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่  
 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. นายรณชัย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ และกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม  
 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 08.00 น. นายสมบูร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการตานก๋วยสลากพระธาตุจอมโป้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 กิจกรรมโครงการตานก๋วยสลากพระธาตุจอมโป้น ประจำปีงบป...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสำอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวั  
 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 นายธนิต สุภาแสน นายอำเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบค  
 วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 10.37 น. นาย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำประเจ้าแสนแซ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4  
 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ร่วมกันตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนสายทางบ้านหนองเลียบเชื่อมบ้านป่ารวก หมู่ที่ 1  
 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 13.58 น. คณะกรร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   จ้าหน้าที่ออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด  
 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.25 น. เจ้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คณะกรรมการตรวจงานจ้างร่วมกันตรวจงานโครงการลงดินลูกรังถนนบ้านทุ่งสง่า หมู่ที่ 9  
 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. คณะ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านบ้านหนองเลียบ หม  
 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ตรวจงานโครงการซ่อ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่าตึงงามหมู่ที่  
 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ตรวจงานโครงการซ่อ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ รักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ออกให้บริการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 19 ก  
 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ออกให้บริการพ่นหมอกควันเพื่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรม นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  
 กิจกรรม นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรี...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมท่านนายก อบต.ศรีดอนไชย นายรณชัย ปาลี และเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีวังเหนือ อ  
 กิจกรรมท่านนายก อบต.ศรีดอนไชย นายรณชัย ปาลี และเจ้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ในวันที่ 17 กันยายน 2562  
 กิจกรรมการออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านหมู่ที่ 5 และ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบร  
 วันที่ 13 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 กันยายน 2562 คุณหมอจากโรงพยาบาลเทิง ออกให้บริการตรวจสุขภาพฟันให้น้องนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก  
 วันที่ 13 กันยายน 2562 คุณหมอจากโรงพยาบาลเทิง ออกใ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลศรีดอนไชย  
 วันที่ 11-12 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า  
 วันที่ 11 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดกิจกรรม"โครงการอ  
 วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดอง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่  
 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลศรีดอนไชย ใ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งต้อมหมู่ที่ 5 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562  
 กิจกรรมงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งต้อมหมู่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ทำบุญสัญจร.ณ.วัดดอนไชย.ต.ศรีดอนไชย.อ.เทิง(บ้านแม่ลอยหลวง)  
 ทำบุญสัญจร.ณ.วัดดอนไชย.ต.ศรีดอนไชย.อ.เทิง(บ้านแม่ล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 1/2562  
 การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนด้านการพัฒนา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 11-12 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหรส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงส  
 วันที่ 11-12 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 1/2562  
 การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนด้านการพัฒนา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561  
 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 29...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการร้อยใจรักษ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ณ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเช  
 กิจกรรมโครงการร้อยใจรักษ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สนับสนุนกระสอบทราย ทราย และไม้หลัก ม.3  
 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้า...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชนคนดีป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น (โตไปไม่โกง)  
 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมส...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมทำบุญสัญจร  
 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประชุมร่วมกับ อสม.ตำบลศรีดอน  
 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี  
 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหรส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน  
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมมอบถุงยังชีพพระราชทาน  
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมควบคุมโรค หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการดำเนินงานของ อบต.ศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร อบต. จนท. ผู้นำท้องที่ จนท.อำเภอ จนท.ฝ่ายป้องกันฯ  
 กิจกรรมการดำเนินงานของ อบต.ศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   องค์การบริหารศรีดอนไชย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เนื่องจาก  
 องค์การบริหารศรีดอนไชย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ  
 กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกสำหรับผู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมทำฝายกระสอบทรายบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนไชย โดยการสนับสนุนกระสอบ ทราย จากองค์การบริห  
 กิจกรรมทำฝายกระสอบทรายบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ตำบล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน  
 กิจกรรมการสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน "ถนนไร้คลอง" ถ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561  
 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ในวันที่ 29...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการร้อยใจรักษ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ณ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเช  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าสำรวจพื้นที่  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชนคนดีป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น (โตไปไม  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 9 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประชุมร่วมกับ อสม.ตำบลศรีดอน  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับการประสานงานว่าพบประชา  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหรส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฏรผู้ประสบอุทกภัยตำบลศรีดอนไชย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยตัดต้นไม้กีดขวางทางน้ำไหล ลำน้ำลอย หมู่ที่ 3  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   อบต.ศรีดอนไชย สนับสนุนกระสอบและทราย และเจ้าหน้าที่ ร่วมแรงร่วมใจทำฝายกระสอบบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 เ  
 อบต.ศรีดอนไชย สนับสนุนกระสอบและทราย และเจ้าหน้าที่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีดอนไชย  
 กิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีดอนไชย นำโดยท่านกำนันเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลศรีดอนไชย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   อบต.ศรีดอนไชยร่วมกับ ปศุสัตว์ อ.เทิงร่วมจัดโครงการฉีดวัคซีนสุนัขแมวครับ  
 อบต.ศรีดอนไชยร่วมกับ ปศุสัตว์ อ.เทิงร่วมจัดโครงการ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจการจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5-1  
 กิจกรรมงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการ ก่อสร้างถนน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ส่งมอบบ้าน ู้สูงอายุม.1  
 กิจกรรมงานโครงการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุตำบลศร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บริการน้ำเพื่ออุปโภคแก่ประชาชนบ้านม่อนหลวง หมู่ที่ 8 และวัดดอนไชย ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลาประมาณ 18.23 น. เจ้า...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การสะพานปลาฯและคณะประมงจังหวัด มานิเทศงาน  
 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย น...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอีสาน-ล้านนา ประจำปี 2562  
 กรรมคณะท่านผู้บริหาร พนักงานอบต.ศรีดอนไชยร่วมกิจกร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุม ณ สาธารณสุขอำเภอเทิง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  
 เจ้าหน้าที่ อบต. และตัวแทนผู้สูงอายุ ของศูนย์พัฒนา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สำรวจ โครงการซ่อมสร้างบ้านให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7  
 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย เข้าสำรวจพื้นท...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย  
 เจ้าหน้าที่ตรวจงานจ้าง และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานบรรเทาสาธารณภัยส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  
 งานบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการอบรมผู้นำชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 โครงการอบรมผู้นำชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมสร้างผนังกั้นตลิ่งลำน้ำลอย บ้านหนองเลียบหมู่ที่ 4  
 กิจกรรมสร้างผนังกั้นตลิ่งลำน้ำลอย บ้านหนองเลียบหมู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ก่อสร้างตลิ่งกั้นลำน้ำลอย หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
 เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562 นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่ว...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ผู้สูงอายุ ต.ศรีดอนไชย เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุอำเภอ  
 ผู้สูงอายุ ต.ศรีดอนไชย เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ระงับเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยของประชาชน หมู่ที่ 7  
 จนท.อบต.ศรีดอนไชย พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ประจำรถน้ำอเน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สร้างตลิ่งกั้นลำน้ำลอย หมู่ที่ 3  
 8 พฤษภาคม 2562 นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ผนังกั้นตลิ่งลำน้ำลอย บ้านหนองเลียบหมู่ที่ 4  
 กิจกรรมสร้างผนังกั้นตลิ่งลำน้ำลอย บ้านหนองเลียบหมู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2562  
 โครงการอบรมผู้นำชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจสอบพื้นที่คอสะพานชำรุด เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ณ บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7  
 ตรวจสอบพื้นที่คอสะพานชำรุด เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอน  
 ประชุมคณะผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการคลองสวยน้ำใส ปี 4 (ศรีดอนไชยคลองสะอาด ไร้ผักตบชวา) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณฮ่องห้าง บ้าน  
 โครงการคลองสวยน้ำใส ปี 4 (ศรีดอนไชยคลองสะอาด ไร้ผั...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ระงับเหตุไฟไหม้บริเวณพื้นที่พระธาตุจอมพ้น ม.9 บ้านทุ่งสง่า ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
 ระงับเหตุไฟไหม้บริเวณพื้นที่พระธาตุจอมพ้น ม.9 บ้าน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีรดน้ำ ดำหัว เจ้าคณะตำบลศรีดอนไชย และคณะสงฆ์ ตำบลศรีดอนไชย ณ วัดดอนไชย ม.8 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เ  
 พิธีรดน้ำ ดำหัว เจ้าคณะตำบลศรีดอนไชย และคณะสงฆ์ ตำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เวรยามประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562  
 เวรยามประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1  
 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สำรวจครงการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด  
 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการถนนลาดยางบ้านทุ่งต้อม ม.5-บ้านป่ารวก ม.1 ตำบลศรีดอนไชย  
 โครงการถนนลาดยางบ้านทุ่งต้อม ม.5-บ้านป่ารวก ม.1 ตำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ออกลาดตระเวนเขตป่าชุมชน เพื่อเฝ้าระวังไฟป่าและปัญหาหมอกควัน  
 ออกลาดตระเวนเขตป่าชุมชน เพื่อเฝ้าระวังไฟป่าและปัญห...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คณะศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ เรื่องการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ  
 คณะศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ เรื่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ระงับเหตุไฟไหม้ป่า บริเวณหน้าร้านควายชมพู ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย เวลาประมาณ 3 ทุ่ม  
 ระงับเหตุไฟไหม้ป่า บริเวณหน้าร้านควายชมพู ในพื้นที...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ทีมช่างชุดออกแบบชลประทาน จ.ลำปาง มาสำรวจออกแบบพื้นที่ โครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้า  
 ทีมช่างชุดออกแบบชลประทาน จ.ลำปาง มาสำรวจออกแบบพื้น...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว "หนึ่งครัวเรือน หนึ่งสมุนไพร"  
 กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว "ห...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการซ้อมแผนรับมือไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562  
 โครงการซ้อมแผนรับมือไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานบุญฉลองกุฏิวัดดอนแท่น บ้านจำไฮ ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 งานบุญฉลองกุฏิวัดดอนแท่น บ้านจำไฮ ตำบลปล้อง อำเภอเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   สรงน้ำพระธาตุปูหลง ประจำปี 2562  
 กิจกรรมงานโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุปูหลง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน บ้านป่ารวกหมู่ที่ 1 บ้านม่อนมะปรางหมู่ที่ 2 บ้านแม่ลอยหลวงหมู่ที่ 3 บ้านห  
 ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน บ้านป่ารวกหมู่ที่ 1 บ้า...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งต้อม หมู่ที่ 5  
 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ปฏิบัติการโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  
 ปฏิบัติการโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บรรเทาปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ณ วัดดอยป่าตึง  
 บรรเทาปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ณ วัดด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช  
 พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรตามโครงการ ป้องกันและแ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ล้างถนน หมู่ที่ 1บ้านป่ารวก เพื่อช่วยลดค่าฝุ่นในเส้นทางสัญจร  
 ล้างถนน หมู่ที่ 1บ้านป่ารวก เพื่อช่วยลดค่าฝุ่นในเส...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เหตุไฟไหม้บ่อขยะบ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7  
 เหตุไฟไหม้บ่อขยะบ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  
 การขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562  
 กิจกรรมการออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ศรีดอนไชย การสาธิตการทำกรีนโคลน โดยประธานอสม.ตำบลศรีดอนไชย  
 กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ศรีดอนไชย การสาธิตกา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอเทิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบ  
 กิจกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีมุทิตาสักการะ  
 ร่วมทำบุญ และร่วมพิธีมุทิตาสักการะ ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เจ้าหน้าที่ทีมรถน้ำอเนกประสงค์ ให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล และให้บริการบรรทุกน้ำ เพื่อล้างทำความ  
 เจ้าหน้าที่ทีมรถน้ำอเนกประสงค์ ให้บริการซ่อมแซมไฟก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมชุดปฏิบัติการตำบลศรีดอนไชย  
 การประชุมชุดปฏิบัติการตำบลศรีดอนไชย วันที่ 11 กุ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คัดเลือกผลิตภัณณ์ผู้สูงอายุดีเด่น...  
 ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 เตรียมส่งเข้าคัดเล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  
 กิจกรรมโครงการโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจนิเทศ ตามนโยบายเน้นหนักกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562  
 ตรวจนิเทศ ตามนโยบายเน้นหนักกรมส่งเสริมการปกครองท้อ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลศรีดอนไชย บ้านป่ารวก หมู่ที่ 1 และ บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10  
 ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลศรีดอนไชย บ้านป่ารวก หมู่ที่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บริการซ่อมแซมระบบประปา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านป่ารวก หมู่ที่ 1  
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.25 น. เจ้าหน้าที...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   มอบเก้าอี้สุขขาจำนวน 2 ชุดให้รพ.สต.ศรีดอนไชย  
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ท่านนายกร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตรวจสอบในการซ่อมแซมบ้านรายนางแก้ว ทะนะใจ ม.1  
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไช...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   (Kick Off) ตามแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย  
 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ศรีดอนไชย ได้นำบุคคลา...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะตำบลศรีดอนไชย  
 วันที่ 18 มกราคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   โครงการการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
 วันที่ 10 มกราคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7  
 งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ  
 วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา13:30 น. ณ ห้องประชุมองค์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
 กิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บริการยกท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดอนไชย  
 สนับสนุนรถน้ำอเนกประสงค์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมตรวจประเมินผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต.ศรีดอนไชย  
 คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เชียง...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองข่วงเกมส์ วันจันทร์ ที่24 ธันวาคม 2561  
 กิจกรรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหนองข่วงเกมส์ วันจัน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562"  
 กิจกรรม "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้อม  
 กิจกรรมออกให้บริการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้าน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลอยหลวง  
 กิจกรรมออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ 3 บ้านแม่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลศรีดอนไชย  
 กิจกรรมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรม "โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน"  
 กิจกรรม "โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและเพิ่มปร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมออกบริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล  
 กิจกรรม ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านป่ารวก หมู่ท...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ  
 กิจกรรม "สร้างรอยยิ้มให้เด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล  
 งานซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลศรีดอนไชย หมูที่ 4 หมู่...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ครั้งที่ 1/2562  
 การประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ครั้งที่ 1...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2561  
 การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 7 ธั...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ต.ศรีดอนไชย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ทีมงานกองช่าง อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกันซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ม่อนมะปราง ในวันศุกร์ที่ 16 พฤ  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมสร้างภูม  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การประชุม ผู้นำ ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย หารือการจัดงานประเพณี ตำบลศรีดอนไชย ณ ห้องประชุมองค์การบริหา  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธา  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งต้อมหมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย เมื่อวานวันที่ 9 ตุลาคม  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานชี้แนวเขตที่ตั้งศาลารอรถปากทาง ตำบลศรีดอนไชย ร่วมกับผู้นำท้องที่ ในวันที่ 5 ตุลาคม และงานเทฐานศาล  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทีมงานพนักงานและสมาชิกอบต. ร่วมกันซ่อมถนนลาดยาง จากบ้านม.5 ถึง ม.9 ต.ศรีดอนไชย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลศรีดอนไชย โดยได้รับเกียรติจาก ท่านกำนันเนวิน ป็อกถา กำนันตำบลศรี  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   งานออกให้บริการรถน้ำอเนกประสงค์ ซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านป่ารวก หมู่ที 1 และบริการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภ  
 งานออกให้บริการรถน้ำอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ศรีดอนไชย ร่วมงานสลากภัตรพระธาตุจอมพ้น  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   - งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ 0-5317-8076 โทรสาร 0-5317-8076
Email : sridonchai.go@gmail.com Website : http://www.sridonchai.go.th
©Copyright 2018 sridonchai.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai