ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


     
   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง ผดด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  อบต.ศรีดอนไชย ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างฯ  
 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้า...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนด  
 เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินฯ  
 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินแ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีดอนไชย สายตรงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอน  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์การประชุมชุดปฏิบัติการตำบลศรีดอนไชย (ชปต.ศรีดอนไชย) วันที่ 15 กันยายน 2563  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” ประจำปี 2563  
 วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพย์ติด “SAVE ZON...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเหตุการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน  
 แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
 การขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564  
 ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  
 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   แจ้งช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์  
 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ด้วยตนเ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)  
 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย  
 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับส...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อบรรเทา ความหนาวเย็นให้แก่พี่น้องประชาช  
 เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย  
 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีด...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตัวอย่างฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์  
 ตัวอย่างฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์  
 ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์ สามารถติดต่อการ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒน...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน"  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามห...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
 เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเก...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์การบริจาคมือถือเก่า  
 ขอรับบริจาคมือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 1.ลงทะเบียนช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561 จะเป็นปีงบ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     
   - งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: 


 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ 0-5317-8076 โทรสาร 0-5317-8076
Email : sridonchai.go@gmail.com Website : http://www.sridonchai.go.th
©Copyright 2018 sridonchai.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai