ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ 

 

สภาองค์การบริหารตำบลศรีดอนไชย

 

นายสาย ทะระมา
ประธานสภาองค์การบริหาร
ตำบลศรีดอนไชย
 

นายพิภพ ขันแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีดอนไชย
 

นายสมบูรณ์ มาลารัตน์
เลขาสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีดอนไชย

นายเอกพล ปันธิ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

นายบันฑิตย์ กิจตะวงศ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

นางสมศรี เดชพิทักษ์ยนต์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

นายณัฐวิฒิ ไชยราชิ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

นายสิทธิศักดิ์ จันดี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

นายสุรินทร์ ดวงเอ้ย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

นายจิรายุ ตาละศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

นายวิเชียร ไชยสินธุ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นายไชยา กรุงแสนเมือง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นายบุญส่ง พรมมา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

นายสมบูรณ์ สมปาน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

นายสัตยา วางวงศ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

นายอิ่นแก้ว พรมมา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

นายสายชล สายจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

นางสาวนภา ไชยชนะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
 

นายปั๋น ชุ่มใส
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย