ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ 

 

กองคลังนางสาวศิริพร จินะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสาววรรณภา บานใจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 

นางณฐพร สมฤทธิ์
นักวิชาการคลัง

นางจุฑามาศ ณ น่าน
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวศิริกานดา แปงสีนวล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกฤษณา สมปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
     
     
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย