ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


 

 

กองการศึกษา


นางสาวผกามาศ ทำของดี
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางเกษราภรณ์ สุทธศิลป์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางจินดา กองตุ้ย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุจิน อุดใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางศรีพันธ์ ศรีรัตนพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางธนิตา ทะระมา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวผ่องพรรณ ปัญญาราช
ผู้ดูแลเด็ก
 

 
     
     
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย