ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   กิจกรรมการสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน  
     
   กิจกรรมการสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน "ถนนไร้คลอง" ถนนสายทางหลักเข้าตำบลศรีดอนไชย พื้นที่สาธิตบ้านทุ่งต้อม หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด และได้รับเกียรติจากผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น จากเทศบาลตำบลดอยลาน เข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในท้องที่ต่อไป ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย