ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   กิจกรรมทำฝายกระสอบทรายบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนไชย โดยการสนับสนุนกระสอบ ทราย จากองค์การบริห  
     
   กิจกรรมทำฝายกระสอบทรายบ้านหนองเลียบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนไชย โดยการสนับสนุนกระสอบ ทราย จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับพี่น้องชาวบ้านสร้างฝาย ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2562  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย