ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ  
     
   กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุกสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ โดยได้รับเกียรติจากนายสี อินต๊ะโน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรให้ความรู้โดยคุณอนุพงษ์ กรมสิงห์ ประมงอำเภอเทิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย