ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   กิจกรรมการดำเนินงานของ อบต.ศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร อบต. จนท. ผู้นำท้องที่ จนท.อำเภอ จนท.ฝ่ายป้องกันฯ  
     
   กิจกรรมการดำเนินงานของ อบต.ศรีดอนไชย คณะผู้บริหาร อบต. จนท. ผู้นำท้องที่ จนท.อำเภอ จนท.ฝ่ายป้องกันฯ ทหาร พี่น้องชาวบ้าน และทุกๆภาคส่วนร่วมกันดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางน้ำไหล เพื่อเปิดทางการระบายน้ำ (ลำน้ำลอย ม.3)เพื่อให้การไหลของน้ำสะดวกขึ้น และการออกสำรวจพื้นที่เสียหายของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยเร็วต่อไป ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย