ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   โครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชนคนดีป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น (โตไปไม่โกง)  
     
   วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 กิจกรรมโครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชนคนดีป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น (โตไปไม่โกง) โดย นายสี อินต๊ะโน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากอำเภอเทิง และครูแดร์ สนับสนุนโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จัดโดยสภาเด็กและเยาวชน ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย