ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดกิจกรรม"โครงการอ  
     
   วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดกิจกรรม"โครงการอบรมโครงการรักตัวเองให้ถูก เป็นลูกที่มีสุขภาพดี" ณ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานเปิดกิจกรรม"โครงการอบรมกีฬาเป็นยาวิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา และมอบภาพสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้น้องๆนักเรียนได้ศึกษาทั้ง 3 โรงเรียนค่ะ  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย