ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า  
     
   วันที่ 11 กันยายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ปันทิ เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า ตำบลศรีดอนไชย และพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย