ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   กิจกรรมท่านนายก อบต.ศรีดอนไชย นายรณชัย ปาลี และเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีวังเหนือ อ  
     
   กิจกรรมท่านนายก อบต.ศรีดอนไชย นายรณชัย ปาลี และเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีวังเหนือ อ.เวียงชัย จำนวน 50 ท่าน ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ด้านประมง ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซาน ม.5 และดูงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และการทำกรีนโคลนของ อบต.ศรีดอนไชยในวันที่ 17 กันยายน 2562 ในวันที่ 18 กันยายน 2562  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย