ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   กิจกรรม นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  
     
   กิจกรรม นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ทในวันที่ 19-20 กันยายน 2562  
   
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย