ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมและช่วยประสานงานในการสร้างบ้านผู้พิการบ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่  
     
   วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบหมายให้นายขวัญใจ ภูด่านวัว เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมและช่วยประสานงานในการสร้างบ้านผู้พิการบ้านแม่ลอยหลวง หมู่ที่ 3 ทั้ง 2 ราย  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย