ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   กิจกรรมอบรมธนาคารน้ำกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
     
   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 อบต.ศรีดอนไชย จัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน กิจกรรมอบรมธนาคารน้ำกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดบ่อที่ 1,000 เรียนรู้การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แก่ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นอสม. และประชาชนทั่วไปในตำบลศรีเอนไชย  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย