ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
     
   อบต.ศรีดอนไชย โดยนายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นำคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน จัดซุ้มนิทรรศการสาธิตการทำกรีนโคน การทำธนาคารน้ำใต้ดิน และการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง และการแจกกล้าพันธุ์ไม้ ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมงาน เนื่องในงานวันรณรงค์ส่งเสริม...หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พื้นที่นำร่อง ปี 2562 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูเหมยซาน บ้านทุ่งต้อม ม.5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ในวันที่ 23 มกราคม 2562  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย