ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 10.37 น. นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นายเ  
     
   วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 10.37 น. นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบความเสียหายฝายหมู่ 9 และตรวจพื้นที่ขุดลอกร่องลี่ หมู่ที่ 9 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย