ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   ตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้าน  
     
   วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเทิง และคณะกรรมการ ตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามกรอบการบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ของกระทรวงเเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย