ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล  
     
   กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล วันจันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซ่อมแซมไฟกิ่งตามที่ได้รับแจ้ง บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7 ต.ศรีดอนไชย วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบลตามที่ได้รับแจ้าง บ้านทุ่งสง่า หมู่ที่ 9 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย  
   
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย