ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในครัวเรือน  
     
   ในวันที่ 18-27 มกราคม 2563 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานงานหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ร่วมกันกับผู้นำท้องที่ อสม. ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในครัวเรือน ผลจากการสำรวจพบว่าประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาน้ำขัง น้ำทิ้งจากครัวเรือน ช่วยกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลาก และบริเวณที่ทำธนาคารน้ำทำให้พิ้นที่ชุ่มชื้น ส่งผลดีต่อพืชผลได้เป็นอย่างดี  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย