ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
    บริการรถน้ำอเนกประสงค์บรรทุกน้ำทำความสะอาดสถานที่สาธารณะตำบลศรีดอนไชย  
     
   วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ทีมเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยรถน้ำอเนกประสงค์ 1. ให้บริการล้างทำความสะอาดป่าสุสานหมู่ที่ 4 2. ให้บริการชะล้างดินข้างถนนสายทางบ้านหมู่ที่ 4 3. ให้บริการล้างทำความสะอาดป่าสุสานบ้านป่าตึงงามหมู่ที่ 6  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย