ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   การขยายผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ วัดทุ่งต้อม หมู่ที่ 5  
     
   วันที่ 29 มกราคม 2562 การขยายผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ณ วัดทุ่งต้อม หมู่ที่ 5ต.ศรีดอนไชย เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ แ ละเป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้ศึกษา และตระหนักถึงความร่วมมือร่วมใจในการเก็บน้ำที่ใช้แล้วสะสมไว้ใต้ดิน  
   
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย