ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และคณะทีมงานได้พาท่าน ดร.  
     
   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และคณะทีมงานได้พาท่าน ดร.ประภัส อ่อนฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธนาคารน้ำใต้ดินของสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ที่เข้าสำรวจการดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อวางเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย