ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   กิจกรรมตรวจประเมินผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต.ศรีดอนไชย  
     
   คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกันตรวจประเมินผู้ประสบปัญหาทางสังคมของพี่น้องชาวตำบลศรีดอนไชย เพื่อขอรับการสงเคราะห์ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงราย เป้าหมาย 30 ครัวเรือน ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย