ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นำรถน้ำดับเพลิง พร้อมด้วยเจ้าหน้า  
     
   วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นำรถน้ำดับเพลิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฯ ได้รับมอบหมายให้เข้าระงับเหตุไฟไหม้ป่า ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ นำคณะผู้ช่วยฯ ส.อบต. จิตอาสาฯ ร่วมกันระงับเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณพระธาตุจอมพ้น ตำบลศรีดอนไชย และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินการให้เหตุการณ์ดังกล่าวสงบเรียบร้อย  
   
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย