ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นางสาวนงนุช ตาคำ รองป  
     
   วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นางสาวนงนุช ตาคำ รองปลัดฯ และนายณัฏฐพัชร เดชางาม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 บ้านทุ่งต้อม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ  
   
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย