ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับแจ้งเหตุความเสียหายจาก  
     
   วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้รับแจ้งเหตุความเสียหายจากลมพายุพัดกระเบื้องมุงหลังคาประชาชน ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 ราย และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
   
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย