ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายได้รับเกียรติรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมพนักงาน ลู  
     
   วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายได้รับเกียรติรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมพนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และจาก นายประทวน ศรีรัตนพันธ์ พัฒนาการอำเภอเทิง เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่า ปลูกผักสมุนไพร และพันธุ์ไม้อื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อรณรงค์ให้เกิดการสร้างความอุดมสมบูรณ์ และความมั่นคงทางอาหาร  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย