ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย โดยการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตร  
     
   วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย โดยการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสง่า ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เข้าดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้  
   
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย