ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจงาน  
     
   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ กองช่าง อบต.ศรีดอนไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจงาน ร่วมกันกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบการการดำเนินของโครงการซ่อมแซมฝายบ้านทุ่งต้อม หมู่ที่ 5 และโครงการซ่อมแซมฝายบ้านทุ่งสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย