ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้  
     
   วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้นำหมู่บ้านตรวจสอบการดำเนินการโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
   
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย