ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่  
     
   วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกันกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน จิตอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
   
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย