ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมกิจกรรมการต้อนรับผ  
     
   วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมกิจกรรมการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซาน และกิจกรรมมอบโคลูกผสมบรามันส์ให้กับประชาชนเกษตรกร ตำบลศรีดอนไชย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจหมูดำเหมยซานบ้านทุ่งต้อม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย