ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง กำจัดลูกน้ำยุงลายในรางระบายน้ำ โดยการแก้ไขรางร  
     
   วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง กำจัดลูกน้ำยุงลายในรางระบายน้ำ โดยการแก้ไขรางระบายน้ำโดยการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดยนายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน รางระบายน้ำบ้านม่อนมะปราง หมู่ที 2 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
   
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย