ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อบต.ศรีดอนไชย ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องตามแ  
     
   วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อบต.ศรีดอนไชย ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบมาตรฐานของงานโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย บ้านทุ่งสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนไชย โดยนายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์พร้อมน้ำยาเคมี เพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน รอบที่ 1 ร่วมกันกับ อสม.ประจำหมู่บ้าน ผู้นำ จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน  
   
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย