ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยทีมงาน อบต.ศรีดอนไชย ระงับเหตุการณ์ไฟไห  
     
   วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยทีมงาน อบต.ศรีดอนไชย ระงับเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้น้ำท้องที่ ในเวลา 04.20 น. จนสามารถควบคุมความเสียหายเอาไว้ได้ บ้านป่ารวก หมู่ที 1 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
   
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย