ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรี  
     
   วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย โดยนายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานในที่ประชุม ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและมอบหมายงาน ในการจัดงานโครงการเกษตรยั่งยืนอินทรีย์วิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ วัดทุ่งต้อม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
   
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย