ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   (Kick Off) ตามแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย  
     
   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ศรีดอนไชย ได้นำบุคคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาขยะนำร่อง (Kick Off) ตามแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย โดยนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเทิง เป็นประธานโดยมีวัตถุประสงค์ คือการป้องกันปัญหามลพิษที่เกิดเกิดขึ้นอนาคต กระตุ้นให้ประชาชนชุมชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงการจำเป็นในการกำจัดขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบในอนาคต โดยเฉพาะการเก็บขยะมูลฝอยแยกประเภท ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย