ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กิจกรรมอบรม “โครงการ ยิ้มสวย ฟันใส ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยฝ่ายงานกองการศึก  
     
   วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กิจกรรมอบรม “โครงการ ยิ้มสวย ฟันใส ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยฝ่ายงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย และได้รับเกียรติจาก นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรม เป็นการให้ความรู้กับเด็ก และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และฟัน อย่างต้องและถูกวิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย