ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  
     
   วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จากเหตุการณ์ลมพายุพัดตำบลศรีดอนไชย เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 64 เวลาประมาณ 16.30 น. นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยทีมงาน อบต.ศรีดอนไชย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานต่างๆ เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย