ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นมาตรการป้องกันโควิด-19  
     
   วันที่ 11 มิถุนายน 2564 การประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก ศพด.อบต.ศรีดอนไชย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเปิดการเรียนการสอนใน ศพด. อบต.ศรีดอนไชย  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย